An E-band transformer-based 90-nm CMOS LNA

Jeng Han Tsai, Chuan Chi Hung, Jen Hao Cheng, Chen Fang Lin, Ruei An Chang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An E-band transformer-based 90-nm CMOS LNA」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science