ALMA survey of orion planck galactic cold clumps (ALMASOP): Detection of extremely high-density compact structure of prestellar cores and multiple substructures within

Dipen Sahu, Sheng Yuan Liu, Tie Liu, Neal J. Evans, Naomi Hirano, Ken'ichi Tatematsu, Chin Fei Lee, Kee Tae Kim, Somnath Dutta, Dana Alina, Leonardo Bronfman, Maria Cunningham, David J. Eden, Guido Garay, Paul F. Goldsmith, Jinhua He, Shih Ying Hsu, Kai Syun Jhan, Doug Johnstone, Mika JuvelaGwanjeong Kim, Yi Jehng Kuan, Woojin Kwon, Chang Won Lee, Jeong Eun Lee, Di Li, Pak Shing Li, Shanghuo Li, Qiu Yi Luo, Julien Montillaud, Anthony Moraghan, Veli Matti Pelkonen, Sheng Li Qin, Isabelle Ristorcelli, Patricio Sanhueza, Hsien Shang, Zhi Qiang Shen, Archana Soam, Yuefang Wu, Qizhou Zhang, Jianjun Zhou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ALMA survey of orion planck galactic cold clumps (ALMASOP): Detection of extremely high-density compact structure of prestellar cores and multiple substructures within」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics