ALMA Survey of Orion Planck Galactic Cold Clumps (ALMASOP): A Hot Corino Survey toward Protostellar Cores in the Orion Cloud

Shih Ying Hsu, Sheng Yuan Liu, Tie Liu, Dipen Sahu, Chin Fei Lee, Kenichi Tatematsu, Kee Tae Kim, Naomi Hirano, Yao Lun Yang, Doug Johnstone, Hongli Liu, Mika Juvela, Leonardo Bronfman, Huei Ru Vivien Chen, Somnath Dutta, David J. Eden, Kai Syun Jhan, Yi Jehng Kuan, Chang Won Lee, Jeong Eun LeeShanghuo Li, Chun Fan Liu, Sheng Li Qin, Patricio Sanhueza, Hsien Shang, Archana Soam, Alessio Traficante, Jianjun Zhou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ALMA Survey of Orion Planck Galactic Cold Clumps (ALMASOP): A Hot Corino Survey toward Protostellar Cores in the Orion Cloud」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Physics