Adenine supplement delays senescence in cultured human follicle dermal papilla cells

Yi Fang Cheng, Guang Huar Young, Tsu Man Chiu, Jiun Tsai Lin, Pei Ru Huang, Cheng Yi Kuo, Yao Jen Liang, Po Ku Chen, Sung Fang Chen, Ching Yi Cheng, Han Min Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Adenine supplement delays senescence in cultured human follicle dermal papilla cells」主題。共同形成了獨特的指紋。