Adenine supplement delays senescence in cultured human follicle dermal papilla cells

Yi Fang Cheng, Guang Huar Young, Tsu Man Chiu, Jiun Tsai Lin, Pei Ru Huang, Cheng Yi Kuo, Yao Jen Liang, Po Ku Chen, Sung Fang Chen, Ching Yi Cheng, Han Min Chen*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)162-164
頁數3
期刊Experimental Dermatology
25
發行號2
DOIs
出版狀態已發佈 - 2016 2月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 生物化學
  • 分子生物學
  • 皮膚科

引用此