Additive effects of C2-ceramide on paclitaxel-induced premature senescence of human lung cancer cells

Jeff Yi Fu Chen, Chi Ching Hwang, Wei Yi Chen, Jing Ching Lee, Tzu Fun Fu, Kang Fang, Ying Chieh Chu, Ya Lan Huang, Jia Cheng Lin, Wen Hui Tsai, Hsueh Wei Chang, Bing Hung Chen*, Chien Chih Chiu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Additive effects of C<sub>2</sub>-ceramide on paclitaxel-induced premature senescence of human lung cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds