A V-band VCO using f T-doubling technique in 0.18-μm CMOS

Yen Hung Kuo*, Jeng Han Tsai, Tian Wei Huang, Huei Wang

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A V-band VCO using f T-doubling technique in 0.18-μm CMOS」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science