A universal strategy for the fabrication of single-photon and multiphoton NIR nanoparticles by loading organic dyes into water-soluble polymer nanosponges

Li Xing Yang, Yu Cheng Liu, Chang Hui Cho, Yi Rou Chen, Chan Shan Yang, Yin Lin Lu, Zhiming Zhang, Yi Tseng Tsai, Yu Cheng Chin, Jiashing Yu, Hsiu Min Pan, Wei Rou Jiang, Zi Chun Chia, Wei Shiang Huang, Yu Lin Chiu, Chun Kai Sun, Yu Ting Huang, Li Ming Chen, Ken Tsung Wong, Han Min HuangChih Hsin Chen*, Yuan Jay Chang*, Chih Chia Huang*, Tzu Ming Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果