A super Asian dust storm over the East and South China Seas: Disproportionate dust deposition

Shih Chieh Hsu*, Fujung Tsai, Fei Jan Lin, Wei Nai Chen, Fuh Kwo Shiah, Jr Chuan Huang, Chuen Yu Chan, Chung Chi Chen, Tsun Hsien Liu, Hung Yu Chen, Chun Mao Tseng, Gwo Wei Hung, Chao Hao Huang, Shuen Hsin Lin, Yi Tang Huang

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A super Asian dust storm over the East and South China Seas: Disproportionate dust deposition」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences