A Structurally Characterized Nonheme Cobalt-Hydroperoxo Complex Derived from Its Superoxo Intermediate via Hydrogen Atom Abstraction

Chun Chieh Wang, Hao Ching Chang, Yei Chen Lai, Huayi Fang, Chieh Chin Li, Hung Kai Hsu, Zong Yan Li, Tien Sung Lin, Ting Shen Kuo, Frank Neese, Shengfa Ye, Yun Wei Chiang, Ming Li Tsai, Wen Feng Liaw, Way Zen Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

42 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「A Structurally Characterized Nonheme Cobalt-Hydroperoxo Complex Derived from Its Superoxo Intermediate via Hydrogen Atom Abstraction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences