A Structurally Characterized Nonheme Cobalt-Hydroperoxo Complex Derived from Its Superoxo Intermediate via Hydrogen Atom Abstraction

Chun Chieh Wang, Hao Ching Chang, Yei Chen Lai, Huayi Fang, Chieh Chin Li, Hung Kai Hsu, Zong Yan Li, Tien Sung Lin, Ting Shen Kuo, Frank Neese, Shengfa Ye*, Yun Wei Chiang, Ming Li Tsai, Wen Feng Liaw, Way Zen Lee

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

63 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果