A strain-gauge random laser

Ya Ju Lee*, Ting Wei Yeh, P. Nagarjuna, Chieh Chi Tseng, Jui Yun Yi

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A strain-gauge random laser」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics

INIS