A self-healing layered GeP anode for high-performance Li-ion batteries enabled by low formation energy

Wenwu Li, Xinwei Li*, Jiale Yu, Jun Liao, Bote Zhao, Liang Huang, Abdelhafiz Ali Abdelhafiz, Haiyan Zhang, Jeng‐Han H. Wang, Zaiping Guo, Meilin Liu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

82 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A self-healing layered GeP anode for high-performance Li-ion batteries enabled by low formation energy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Material Science

INIS