A review of intervention studies on technology-assisted instruction from 2005-2010

Ying Tien Wu, Huei Tse Hou, Fu Kwun Hwang, Min Hsien Lee, Chih Hung Lai, Guo Li Chiou, Silvia Wen Yu Lee, Yu Chen Hsu, Jyh Chong Liang, Nian Shing Chen, Chin Chung Tsai*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A review of intervention studies on technology-assisted instruction from 2005-2010」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences

INIS