A novel gaussian window approach for empirical mode decomposition

Shuen De Wu*, Chiu Wen Wu, Cha Lin Liu, Yan Hao Huang, Kung Yen Lee

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A novel gaussian window approach for empirical mode decomposition」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Computer Science