A Metal–Insulator Transition of the Buried MnO2Monolayer in Complex Oxide Heterostructure

Heng Jui Liu, Jheng Cyuan Lin, Yue Wen Fang, Jing Ching Wang, Bo Chao Huang, Xiang Gao, Rong Huang, Philip R. Dean, Peter D. Hatton, Yi Ying Chin, Hong Ji Lin, Chien Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ya Ping Chiu, Chia Seng Chang, Chun Gang Duan, Qing He*, Ying Hao Chu

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)9142-9151
頁數10
期刊Advanced Materials
28
發行號41
DOIs
出版狀態已發佈 - 2016 11月

ASJC Scopus subject areas

  • 一般材料科學
  • 材料力學
  • 機械工業

引用此