A Metal–Insulator Transition of the Buried MnO2Monolayer in Complex Oxide Heterostructure

Heng Jui Liu, Jheng Cyuan Lin, Yue Wen Fang, Jing Ching Wang, Bo Chao Huang, Xiang Gao, Rong Huang, Philip R. Dean, Peter D. Hatton, Yi Ying Chin, Hong Ji Lin, Chien Te Chen, Yuichi Ikuhara, Ya Ping Chiu, Chia Seng Chang, Chun Gang Duan, Qing He, Ying Hao Chu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)9142-9151
頁數10
期刊Advanced Materials
28
發行號41
DOIs
出版狀態已發佈 - 2016 十一月

ASJC Scopus subject areas

  • Materials Science(all)
  • Mechanics of Materials
  • Mechanical Engineering

指紋 深入研究「A Metal–Insulator Transition of the Buried MnO<sub>2</sub>Monolayer in Complex Oxide Heterostructure」主題。共同形成了獨特的指紋。

引用此