A K/Ka-Band Low RMS Phase Error 5-Bit CMOS Phase Shifter

Jeng Han Tsai, Tai Ting He, Wu Hsuan Lin

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A K/Ka-Band Low RMS Phase Error 5-Bit CMOS Phase Shifter」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

INIS