A high uniformity, high yield 0.15 μm pHEMT technology manufactured by KrF 248 nm stepper

Chao Min Chang, Pei Chin Chiu, Jeng Han Tsai*, Hui Hsin Sun, Yun Yue Hsieh, Zhi Jie Zeng, Kun Lin Lu, Chih Peng Lin, Bo Chin Wang, Sheng Chun Wang, Chin Fu Lin

*此作品的通信作者

研究成果: 會議貢獻類型會議論文同行評審

指紋

深入研究「A high uniformity, high yield 0.15 μm pHEMT technology manufactured by KrF 248 nm stepper」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Engineering

Physics