A High-Rate, Durable Cathode for Sodium-Ion Batteries: Sb-Doped O3-Type Ni/Mn-Based Layered Oxides

Tao Yuan, Siqing Li, Yuanyuan Sun, Jeng Han Wang, An Jie Chen, Qinfeng Zheng, Yixiao Zhang, Liwei Chen, Gyutae Nam, Haiying Che, Junhe Yang, Shiyou Zheng*, Zi Feng Ma*, Meilin Liu*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A High-Rate, Durable Cathode for Sodium-Ion Batteries: Sb-Doped O3-Type Ni/Mn-Based Layered Oxides」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds