A graph structure-based asset retrieval system

Jia Ling Koh, Chia Jung Chiang, Seng Chih Chu, Yi Chi Huang, Shao Chun Peng, Sz Han Wang, Te Yu Liu, Hui I. Hsiao, Chien Lin, Arbee L.P. Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「A graph structure-based asset retrieval system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Computer Science

INIS