A fully integrated 8-channel closed-loop neural-prosthetic SoC for real-time epileptic seizure control

Wei Ming Chen*, Herming Chiueh, Tsan Jieh Chen, Chia Lun Ho, Chi Jeng, Shun Ting Chang, Ming Dou Ker, Chun Yu Lin, Ya Chun Huang, Chia Wei Chou, Tsun Yuan Fan, Ming Seng Cheng, Sheng Fu Liang, Tzu Chieh Chien, Sih Yen Wu, Yu Lin Wang, Fu Zen Shaw, Yu Hsing Huang, Chia Hsiang Yang, Jin Chern ChiouChih Wei Chang, Lei Chun Chou, Chung Yu Wu

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

49 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A fully integrated 8-channel closed-loop neural-prosthetic SoC for real-time epileptic seizure control」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds