A fully integrated 8-channel closed-loop neural-prosthetic cmos soc for real-time epileptic seizure control

Wei Ming Chen, Herming Chiueh, Tsan Jieh Chen, Chia Lun Ho, Chi Jeng, Ming Dou Ker, Chun Yu Lin, Ya Chun Huang, Chia Wei Chou, Tsun Yuan Fan, Ming Seng Cheng, Yue Loong Hsin, Sheng Fu Liang, Yu Lin Wang, Fu Zen Shaw, Yu Hsing Huang, Chia Hsiang Yang, Chung Yu Wu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

162 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A fully integrated 8-channel closed-loop neural-prosthetic cmos soc for real-time epileptic seizure control」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science