A 56-67 GHz low-noise amplifier with 5.1-dB NF and 2.5-kV HBM ESD protection in 65-nm CMOS

Ming Hsien Tsai*, Hsieh Hung Hsieh, Chun Yu Lin, Li Wei Chu, Shawn S.H. Hsu, Jun De Jin, Tzu Jin Yeh, Chewn Pu Jou, Fu Lung Hsueh, Ming Dou Ker

*此作品的通信作者

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

指紋

深入研究「A 56-67 GHz low-noise amplifier with 5.1-dB NF and 2.5-kV HBM ESD protection in 65-nm CMOS」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science