A 12 GHz 6-bit switch-type phase shifter MMIC

Jeng Han Tsai, Chia Kai Liu, Ji Yang Lin

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 12 GHz 6-bit switch-type phase shifter MMIC」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

INIS