A 1-Watt 38 GHz Power Amplifier Using 0.1-μm GaAs p-HEMT Technology

Jeng Han Tsai, Geng Sheng Wei, Yu Zhe Lin

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 1-Watt 38 GHz Power Amplifier Using 0.1-μm GaAs p-HEMT Technology」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science