3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-2-hydr-oxy-5-methyl-benzaldehyde

Chen Yu Li, Chen Yen Tsai, Chia Her Lin, Bao Tsan Ko*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-2-hydr-oxy-5-methyl-benzaldehyde」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy