2,5-Bis(4-ferf-butylphenyl)-3,4-dinitrothiophene

Ping Hsin Huang, Yu Da Cheng, Yuh Sheng Wen, Ming Chang P. Yeh, Jiann T. Lin*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「2,5-Bis(4-ferf-butylphenyl)-3,4-dinitrothiophene」主題。共同形成了獨特的指紋。

INIS

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science