2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-[(diethyl-amino)meth-yl]-4-methyl-phenol

Jia Ying Li, Yi Chang Liu, Chia Her Lin, Bao Tsan Ko*

*此作品的通信作者

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-[(diethyl-amino)meth-yl]-4-methyl-phenol」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds