CCDC 817585: Experimental Crystal Structure Determination

  • Chia Yeh Miu (Creator)
  • Hsin Hung Chi (Creator)
  • Szu Wei Chen (Creator)
  • Jiann Jang Cherng (Creator)
  • M. H. Hsu (Creator)
  • Yu Xin Huang (Creator)
  • Minghuey Shieh (Creator)

資料集

搜尋結果