CCDC 1444916: Experimental Crystal Structure Determination

  • Ming-Chang P. Yeh (Creator)
  • Yuan Shin Shiue (Creator)
  • Hsin Hui Lin (Creator)
  • Tzu Yu Yu (Creator)
  • Ting Chia Hu (Creator)
  • Jia Jyun Hong (Creator)

資料集

搜尋結果