WLS/wntless is essential in controlling dendritic cell homeostasis via a WNT signaling-independent mechanism

Li Ting Wang, Ming Hong Lin, Kwei Yan Liu, Shyh Shin Chiou, Shen Nien Wang, Chee Yin Chai, Li Wen Tseng, Hsin Ying Clair Chiou, Hsueh Chun Wang, Kazunari K. Yokoyama, Shih Hsien Hsu*, Shau Ku Huang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Search results