Structure-Property Relationships of Inorganic-Organic Hybrid Semiconducting Se-Fe-Cu-CO Polymers

Yu Hsin Liu, Kai Ting Huang, Wei Cheng Chen, Yu Wei Li, Wei Ming Ke, Biing Ruey Ho, Ming Chi Hsu, Yu Huei Li, Minghuey Shieh*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Search results