Obliquity pacing of the western Pacific Intertropical Convergence Zone over the past 282,000 years

Yi Liu, Li Lo, Zhengguo Shi, Kuo Yen Wei, Chien Ju Chou, Yi Chi Chen, Chih Kai Chuang, Chung Che Wu, Horng Sheng Mii, Zicheng Peng, Hiroshi Amakawa, George S. Burr, Shih Yu Lee, Kristine L. Delong, Henry Elderfield, Chuan Chou Shen*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

70 Citations (Scopus)

Search results