Message from CAUL 2006 Workshop Organizers

Shian Shyong Tseng*, Kinshuk, Stephen J.H. Yang, Gwo Jen Hwang, Nian Shing Chen, Mohamed Ally, Johnny Biström, Jan Brase, William C.C. Chu, Jen Yao Chung, Francis C.M. Lau, Kuo En Chang, Gwo Dong Chen, Ming Syan Chen, Irene Chen, Shih Wei Chou, Andrea Detti, Claus Eikemeier, Jun H. Jo, Yueh Min HuangQun Jin, Vicki Jones, Soraya Kouadri Most'efaoui, Jaakko Kurhila, Stefano Levialdi, Sheng Tun Li, Anthony Y.H. Liao, Pierpaolo Loreti, Kiyoshi Nakabayashi, Haruo Nishinosono, Caoimhín O'Nualláin, Timothy K. Shih, Charles A. Shoniregun, Marten J. Van Sinderen, Judy C.R. Tseng, David Yang, Yao Ming Yeh, Pao Ta Yu, Jia Zhang, Rick Chen, Angus Huang, Jeff Huang, Blue Lan, Norman Shao, Addison Su, Jun Ming Su, Jui Feng Weng

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Original languageEnglish
Article number1636241
Pages (from-to)x-xi
JournalProceedings - IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing
Volume2006 I
DOIs
Publication statusPublished - 2006
EventIEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and Trustworthy Computing - Taichung, Taiwan
Duration: 2006 Jun 52006 Jun 7

ASJC Scopus subject areas

  • General Engineering

Cite this