Influence of magnetoplasmonic γ-Fe2O3/Au core/shell nanoparticles on low-field nuclear magnetic resonance

Kuen Lin Chen, Yao Wei Yeh, Jian Ming Chen, Yu Jie Hong, Tsung Lin Huang, Zu Yin Deng, Chiu Hsien Wu, Su Hsien Liao, Li Min Wang

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    8 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Influence of magnetoplasmonic γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Au core/shell nanoparticles on low-field nuclear magnetic resonance'. Together they form a unique fingerprint.

    Physics & Astronomy