In-vivo wireless bio-diagnosis system for long-term bioactivity monitoring network

Chun Kuang Chen, Wen Jong Wu, Shih An Yu, Jhen Gang Huang, Yun Han Lin, Yih Fan Chen, Ming Hui Jin, Chih Min Wen, Cheng Yan Kao, Shi Ming Lin, Shey Shi Lu, Chii Wann Lin, Jia Yush Yen, Fu Shan Jaw, Chi An Chen, Fang Jen Liao, Nan Fu Chiu, Chia Nan Chien, Chih Kung Lee*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In-vivo wireless bio-diagnosis system for long-term bioactivity monitoring network'. Together they form a unique fingerprint.

INIS

Computer Science