Fabrication of ultra-sharp single atom tips

Tsu-Yi Fu, Chia Lun Chiang, Rung Jiun Lin, Jin Long Hou, Hong Shi Kuo, Ing Shouh Hwang, Tien T. Tsong

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Fabrication of ultra-sharp single atom tips'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science