BMX, a specific HDAC8 inhibitor, with TMZ for advanced CRC therapy: a novel synergic effect to elicit p53-, β-catenin- and MGMT-dependent apoptotic cell death

Huey Jiun Ko, Shean Jaw Chiou, Cheng Yu Tsai, Joon Khim Loh, Xin Yi Lin, Thu Ha Tran, Chia Chung Hou, Tai Shan Cheng, Jin Mei Lai, Peter Mu Hsin Chang, Feng Sheng Wang, Chun Li Su, Chi Ying F. Huang*, Yi Ren Hong*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Search results