Biomimetic Approach toward the Total Synthesis of rac-2-(Acylmethylene)pyrrolidine Alkaloids

Yu Chiao Shih, Pei Hua Tsai, Chia Chun Hsu, Chih Wei Chang, Yuandong Jhong, Yun Chung Chen, Tun Cheng Chien*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Search results