A Structurally Characterized Nonheme Cobalt-Hydroperoxo Complex Derived from Its Superoxo Intermediate via Hydrogen Atom Abstraction

Chun Chieh Wang, Hao Ching Chang, Yei Chen Lai, Huayi Fang, Chieh Chin Li, Hung Kai Hsu, Zong Yan Li, Tien Sung Lin, Ting Shen Kuo, Frank Neese, Shengfa Ye*, Yun Wei Chiang, Ming Li Tsai, Wen Feng Liaw, Way Zen Lee

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

66 Citations (Scopus)

Search results