Optical biopsy of fixed human skin with backward-collected optical harmonics signals

  • Shih Peng Tai (Contributor)
  • Tsung Han Tsai (Contributor)
  • Wen Jeng Lee (Contributor)
  • Dar Bin Shieh (Contributor)
  • Yi Hua Liao (Creator)
  • Hsin Yi Huang (Contributor)
  • Kenneth Yi Jie Zhang (Creator)
  • Hsiang-Lin Liu (Contributor)
  • Chi Kuang Sun (Contributor)
  • Huang Hsin-Yi (Contributor)

Dataset

Search results