Enhanced Plasmonic Biosensors of Hybrid Gold Nanoparticle-Graphene Oxide-Based Label-Free Immunoassay

  • Nan-Fu Chiu (Contributor)
  • Chi Chu Chen (Contributor)
  • Cheng Du Yang (Contributor)
  • Yu Sheng Kao (Creator)
  • Wei Ren Wu (Creator)

Dataset

Search results