CCDC 986510: Experimental Crystal Structure Determination

  • Yi Ling Tsai (Creator)
  • Siang En Syu (Creator)
  • Shu Mei Yang (Creator)
  • Utpal Das (Creator)
  • Yu Shiou Fan (Creator)
  • Chia Jui Lee (Creator)
  • Wen-Wei Lin (Creator)

Dataset

Search results