CCDC 937197: Experimental Crystal Structure Determination

  • Chia Jui Lee (Creator)
  • Chia Ning Sheu (Creator)
  • Cheng Che Tsai (Creator)
  • Zong Ze Wu (Creator)
  • Wen-Wei Lin (Creator)

Dataset

Search results