CCDC 873243: Experimental Crystal Structure Determination

  • Minghuey Shieh (Creator)
  • Chung Yi Huang (Creator)
  • Chang Ju Lee (Creator)
  • Kai Jieah Hsing (Creator)
  • Yu Wei Li (Creator)
  • Yen Yi Chu (Creator)
  • Wei Ting Jhu (Creator)

Dataset

Search results