CCDC 833192: Experimental Crystal Structure Determination

  • Yeong Jiunn Jang (Creator)
  • Siang En Syu (Creator)
  • Yu Jhang Chen (Creator)
  • Mei Chun Yang (Creator)
  • Wen-Wei Lin (Creator)

Dataset

Search results