CCDC 1907355: Experimental Crystal Structure Determination

Dataset

Description

Related Article: Jin-Fong Syu, Balraj Gopula, Jia-Hong Jian, Wei-Sian Li, Ting-Shen Kuo, Ping-Yu Wu, Julian P. Henschke, Meng-Chi Hsieh, Ming-Kang Tsai, Hsyueh-Liang Wu|2019|Org.Lett.|21|4614|doi:10.1021/acs.orglett.9b01513
Date made available2019
PublisherUnknown Publisher

Cite this