CCDC 1840052: Experimental Crystal Structure Determination

  • Min Wang (Contributor)
  • Ping Yao Tseng (Contributor)
  • Woei Jye Chi (Contributor)
  • Sundaram Suresh (Contributor)
  • Athukuri Edukondalu (Contributor)
  • Yi Ru Chen (Contributor)
  • Wen-Wei Lin (Contributor)

Dataset

Description

Related Article: Min Wang, Ping‐Yao Tseng, Woei‐Jye Chi, Sundaram Suresh, Athukuri Edukondalu, Yi‐Ru Chen, Wenwei Lin|2020|Adv.Synth.Catal.|362|3407|doi:10.1002/adsc.202000597
Date made available2020
PublisherUnknown Publisher

Cite this