CCDC 1410200: Experimental Crystal Structure Determination

  • Hsin Hui Lin (Creator)
  • Kuan Yi Lee (Creator)
  • Yin An Chen (Creator)
  • Chi Fan Liu (Creator)
  • Ming-Chang P. Yeh (Creator)

Dataset

Search results